Uwagi prawne
Dla użytkowników strony internetowej Chiquita:


Sposób wykorzystania naszych materiałów

Pobieranie, wykorzystywanie i kopiowanie materiałów opublikowanych na stronie internetowej Chiquita dozwolone jest wyłącznie w celach osobistych, a nie handlowych. Żadne skopiowane materiały nie mogą być objęte prawem autorskim, nie mogą zawierać logo i innych oznaczeń wskazujących własność na stronie internetowej lub materiały do kopiowania. Za wyjątkiem postanowień niniejszego paragrafu, nie udziela się licencji na prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub inne prawa własności intelektualnej w odniesieniu do materiałów, produktów, usług, opisanych w nim procesów i technologii. Prawa te posiada Chiquita Brands L.L.C., spółki przez nią kontrolowane i/lub podmioty trzecie. NIE zezwala się na tworzenie linków przekierowujących na stronę internetową Chiquita bez wyraźnej, pisemnej zgody udzielonej przez Chiquita Brands L.L.C.  Jeśli chcą Państwo otrzymać odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące strony internetowej lub jej zawartości, prosimy o skontaktowanie się  mailowo webmaster@Chiquita.com.


Materiały opatrzone datą

Wszelkie materiały opatrzone datą i opublikowane na stronie internetowej Chiquita zostały sporządzone i opublikowane punktualnie i starannie, zgodnie z aktualną wiedzą  Chiquita Brands L.L.C. i jej filii w chwili wydania. Chiquita Brands L.L.C. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną, błędną interpretację materiałów opatrzonych datą. Zaleca się uważne kontrolowanie dat opublikowania materiałów zawartych na stronie internetowej Chiquita.


Znak Chiquita

Nazwy i logo Chiquita, oraz produkty i nazwy usług, które są z nimi powiązane,  znaki design i slogany są znakami  towarowymi Chiquita Brands L.L.C. lub filii i podmiotów zależnych  znajdującymi się pod ich kontrolą.
W szczególności: CHIQUITA, CHIQUITA & BLUE OVAL DESIGN, MISS CHIQUITA, AMIGO, CHICO, CONSUL są znakami Chiquita Brands L.L.C. i filli. Wszystkie te znaki są określane zbiorczo jako "nazwy  i znaki towarowe Chiquita".

Nie upoważnia się do wykorzystywania jakiegokolwiek logo Chiquita w reklamach lub w jakimkolwiek innym celu handlowym lub publicznym, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Chiquita Brands L.L.C.  Wnioski o autoryzację  należy przesłać do: Biuro General Counsel, Chiquita Brands International, Inc., 550 South Caldwell Street, Charlotte, North Caroline 28202, United States of America.

Naruszenie praw autorskich

Jeśli uważacie, że jakakolwiek informacja lub zawartość będąca Państwa własnością została wykorzystana na stronie internetowej Chiquita w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy o pisemną informację (wystarczy e-mail) zawierającą szczegóły na temat chronionego prawem autorskim opracowania, do którego rościcie sobie prawo oraz lokalizację na stronie internetowej Chiquita, w której doszło do naruszenia. Należy wpisać adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Po dokonaniu kontroli przystąpimy do ewentualnego usunięcia owych zawartości. Informację tę można przesłać do  Legal Counsel  na adres webmaster@Chiquita.com lub pocztą:

Chiquita Brands International, Inc.
550 South Caldwell Street
Charlotte, North Caroline 28202
United States of America
Att: Legal Counsel


Strona internetowa zarządzana jest przez serwis internetowy znajdujący się w Stanie Karolina Północna w USA. Nie możemy zagwarantować, że materiały znajdujące się na naszej stronie są właściwe i dostępne do użytku poza granicami Włoch. Jeśli dostęp do naszej witryny uzyskujcie  z innych miejsc, jesteście zobowiązani przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa miejscowego.